inloggen
e-mailadres:  
wachtwoord:  
inloggen

Inlognaam of wachtwoord vergeten?
home
veilingen
gratis account
veilingwijzer
privacy beleid
de veilingmeester
voorwaarden
contact

Melding

sluiten

Algemene voorwaarden veilingbedrijf Corstens

Geldend per 24-04-2017. Alle eerdere gepubliceerde voorwaarden komen van af genoemde datum te vervallen.

1.Algemene voorwaarden Veilingbedrijf Corstens voor kopers.
2.Algemene voorwaarden Veilingbedrijf Corstens voor verkopers.

Algemene Voorwaarden Veilingbedrijf Corstens voor kopers

Definities

In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
 • Afname: het moment waarop de toegewezen Kavel(s) aan Koper worden afgegeven.
 • Bieder: degene die zich bij Veilingbedrijf Corstens heeft geregistreerd om aan een Veiling te kunnen deelnemen.
 • Bieding: een door een Bieder voor een Kavel of een combinatie van Kavels geboden bedrag, te vermeerderen met belastingen en kosten (waaronder doch niet beperkt tot de Veilingkosten).
 • Consumentenkoop: de koopovereenkomst tussen de Koper, zijnde natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, en de Opdrachtgever die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, daarvan uitdrukkelijk uitgezonderd een executoriale verkoop.
 • Executieveiling: een Veiling waarbij goederen executoriaal worden verkocht.
 • Herroepingsrecht: het aan Koper bij een Online Veiling, die niet tevens een Executieveiling is, toekomende herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel 230o, boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
 • Hybride Veiling: de Veiling die tegelijkertijd zowel een Online Veiling als een 
Openbare Veiling is.
 • Kavel: goed en/of dienst dat, al of niet onder een veilingnummer, wordt geveild.
 • Koopsom: het bedrag van de hoogste Bieding vermeerderd met de volgende bedragen:
  - 16% opgeld (bij btw-goederen) of 20% opgeld (bij marge-goederen), of hetgeen Veilingbedrijf Corstens voorafgaand aan de veiling kenbaar maakt;
  - De verschuldigde omzetbelasting.
 • Koper: de Bieder aan wie Toewijzing heeft plaatsgevonden
 • Online Veiling: de online veiling van een Kavel via de Veilingwebsite;
 • Opdrachtgever: degene die Veilingbedrijf Corstens opdracht geeft tot het veilen van (een) Kavel(s).
 • Openbare Veiling: de Veiling waarbij goederen of diensten door middel van een 
competitieve en transparante biedprocedure onder leiding van de Veilingmeester namens de Opdrachtgever worden verkocht aan een Bieder die bij die Veiling daarbij persoonlijk aanwezig is of daartoe de mogelijkheid heeft gekregen en waarbij de Bieder met het hoogste bod op een Kavel verplicht is de Kavel af te nemen tegen het geboden bedrag.
 • Veilingbedrijf Corstens: Veilingbedrijf Corstens, gevestigd te Nijmegen, aan de Havikstraat 13.
 • Toewijzing: de verklaring van Veilingbedrijf Corstens, aan de Bieder, houdende de mededeling dat de Kavel(s) aan hem is toegewezen, welke verklaring geldt als aanvaarding in de zin van artikel 217 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en als gevolg 
waarvan de Koopprijs wordt verschuldigd.
 • Veiling: een Online Veiling, een Openbare Veiling of een Hybride Veiling.
 • Veilingkosten: die kosten die een Bieder aan Veilingbedrijf Corstens is verschuldigd na Toewijzing 
en zoals vermeld op de Veilingwebsite.
 • Veilingwebsite: de website waarmee Veilingbedrijf Corstens, haar veilingdienst aanbiedt.
 • Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
 •  

  Artikel 1: Toepasselijkheid

  1.1 De Voorwaarden gelden voor iedere Veiling, iedere Bieding en iedere in dat kader gesloten overeenkomst tussen Veilingbedrijf Corstens, Opdrachtgever en/of Bieder, alsmede voor iedere rechtshandeling die wordt verricht door Veilingbedrijf Corstens, Opdrachtgever en/of Bieder. Voor zover nodig gelden de Voorwaarden eveneens in de verhouding tussen Opdrachtgever en Bieder en worden zij derhalve mede namens en ten behoeve van Opdrachtgever door Veilingbedrijf Corstens met Bieder overeengekomen.
  1.2 Partijen kunnen te allen tijde overeenkomen van de Voorwaarden af te wijken, mits dit schriftelijk geschiedt.
  1.3 Bieder geeft zowel door registratie als bedoeld in artikel 2.2 van deze Voorwaarden als door het deelnemen aan een Veiling te kennen (i) bekend te zijn met de Voorwaarden, (ii) dat de Voorwaarden aan hem ter hand zijn gesteld voordat hij een Bieding heeft uitgebracht of een (koop)overeenkomst heeft gesloten en (iii) in te stemmen met (de inhoud van) de Voorwaarden. Ingeval van een Consumentenkoop geldt dat Bieder door instemming met de Voorwaarden tevens te kennen geeft dat genoegzaam is voldaan aan de wettelijke informatieverplichtingen zoals bedoeld in de afdelingen 2A en 2B van titel 5 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en stemt er mee in dat de verstrekte informatie digitaal ter beschikking wordt gesteld.
  1.4 Bieder verklaart zich voor wat betreft de Online Veiling of Hybride Veiling bekend met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en de onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Mocht, om wat voor reden dan ook, de Online Veiling of Hybride Veiling door storing worden onderbroken, dan is Veilingbedrijf Corstens gerechtigd de Online Veiling of Hybride Veiling op een later tijdstip te hervatten. Iedere aansprakelijkheid voor een onderbreking van een Online Veiling of Hybride Veiling wordt uitdrukkelijk door Veilingbedrijf Corstens uitgesloten.
  1.5 Toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van Bieder, van welke aard dan ook, is uitgesloten.
  1.6 Voor zover een of meerdere van de bepalingen uit de Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Uitdrukkelijk geldt dit ook voor het geval een beding uit de Voorwaarden in verband met de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van consumenten rechtens niet in stand kan blijven.
  1.7 Veilingbedrijf Corstens behoudt zich het recht voor de Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen aan Bieder ter kennis worden gebracht, waarbij wordt aangegeven welke wijzigingen zijn doorgevoerd en per welk moment de wijziging van kracht wordt en treden alsdan in de plaats van de Voorwaarden. Bieder heeft het recht de wijziging niet te accepteren door zijn registratie bij Veilingbedrijf Corstens te beëindigen. Bieder wordt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd indien deze niet binnen vier weken na bekendmaking van die wijziging schriftelijk tegen die wijziging heeft geprotesteerd dan wel zijn registratie heeft beëindigd.
  1.8 Veilingbedrijf Corstens kan, naast de Voorwaarden, bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Bijzondere veilingvoorwaarden zullen voorafgaand aan de Veiling waar zij betrekking op hebben, aan Bieder ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover bijzondere veilingvoorwaarden van Veilingbedrijf Corstens strijdig zijn met de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de bijzondere veilingvoorwaarden.
  1.9 Voor zover vertalingen van de Voorwaarden dan wel van bijzondere veilingvoorwaarden voorhanden zijn en de Nederlandse tekst van de Voorwaarden dan wel van bijzondere veilingvoorwaarden afwijkt van de tekst van de betreffende vertaling, prevaleert het bepaalde in de Nederlandse tekst.

   

  Artikel 2: Veilingprocedure

  2.1 De wijze van voorbereiding en uitvoering van de Veiling wordt uitsluitend door Veilingbedrijf Corstens bepaald. Dit betekent onder andere, doch niet uitsluitend, dat Veilingbedrijf Corstens de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de Veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, zonder opgave van redenen, personen al of niet tot de Veiling toe te laten, één of meer Kavels niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) Kavels, een Bieding niet te erkennen en/of ongeldig te verklaren, de Veiling te schorsen, te hervatten, af te gelasten, ondanks het uitbrengen van de hoogste Bieding niet tot Toewijzing over te gaan, en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen. Veilingbedrijf Corstens heeft voorts het recht onjuistheden, door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een Veiling) gemaakte fouten (waaronder in elk geval ook begrepen fouten veroorzaakt door computerstoringen, systeemstoringen en/of andere technische storingen) te corrigeren, zonder dat daaraan door Bieder enig recht kan worden ontleend.
  2.2 Bieder dient zich voor aanvang van de Veiling te registreren en – indien door Veilingbedrijf Corstens verzocht - zich op een behoorlijke wijze te legitimeren. Bieder zal alle in het kader van de registratie gevraagde informatie volledig en naar waarheid verstrekken. De registratie door Bieder is persoonlijk en niet overdraagbaar. Bieder mag geen derden aan een Veiling laten deelnemen door gebruikmaking van de registratie van Bieder. Veilingbedrijf Corstens is gerechtigd een aanvraag voor een registratie te weigeren dan wel een registratie eenzijdig te beëindigen.
  2.3 Bieder dient op eerste verzoek en naar genoegen van Veilingbedrijf Corstens aan te tonen dat hij kredietwaardig is.
  2.4 Bieder is verplicht om door of namens Veilingbedrijf Corstens in het kader van een Veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen.
  2.5 Bieder wordt in de gelegenheid gesteld de Kavel(s) voorafgaand aan de Veiling te Onderzoeken op door Veilingbedrijf Corstens vastgestelde tijdstippen. Omschrijvingen van Kavel(s) en alle inlichtingen door of namens Veilingbedrijf Corstens gedaan, worden naar beste weten gedaan en op basis van een enkele (visuele) inspectie, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Veilingbedrijf Corstens wordt ingestaan. Bieders kunnen aan bedoelde omschrijvingen en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlenen. Veilingbedrijf Corstens is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van Kavel(s).
  2.6 Veilingbedrijf Corstens is gerechtigd Biedingen namens derden uit te brengen.
  2.7 Elke Bieding - waarbij biedingen die in opdracht en/of bij volmacht door Veilingbedrijf Corstens namens Bieder zijn verricht, zoals een automatische bieding, uitdrukkelijk zijn inbegrepen - geldt als onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tenzij er sprake is van een Consumentenkoop die tot stand is gekomen tijdens een Online Veiling en de Bieder binnen de daarvoor geldende termijnen en op de daarvoor geldende wijze gebruik heeft maakt van zijn Herroepingsrecht.
  2.8 De Koper van een Kavel die is geveild tijdens een Hybride Veiling, Openbare Veiling of Executieveiling heeft geen Herroepingsrecht.
  2.9 Ingeval sprake is van een Online Veiling kan elke Bieding terug worden gevonden in het online digitale account.
  2.10 Bij het uitbrengen van een Bieding wordt Bieder geacht voor zichzelf te bieden en is hij persoonlijk aansprakelijk voor de uit zijn Bieding voortvloeiende verplichtingen. Indien Bieder verklaart namens een derde te handelen, blijft hij naast deze derde onverkort aansprakelijk jegens Veilingbedrijf Corstens.
  2.11 Voorafgaand aan een Online Veiling of Hybride Veiling wordt door Veilingbedrijf Corstens het tijdstip van sluiting van de Veiling bekend gemaakt. Indien in de laatste vijf minuten voor dit vooraf bekend gemaakte tijdstip van sluiting een bod op een Kavel wordt uitgebracht dan wordt het sluitingstijdstip van de Veiling (steeds) verlengd met vijf minuten totdat er geen nieuw bod meer wordt uitgebracht.
  2.12. Een Kavel kan tevens, naast het afzonderlijk aanbieden van die Kavel, in combinatie met (een) andere Kavel(s) worden geveild. Een op een combinatie van Kavels uitgebrachte Bieding heeft voorrang boven de op de afzonderlijke Kavels van die combinatie uitgebrachte Biedingen, ook ingeval de op de combinatie van Kavels uitgebrachte Bieding lager is dan het totaal van de op de afzonderlijke Kavels van die combinatie uitgebrachte Biedingen. Slechts ingeval de combinatie van Kavels niet in zijn geheel aan een Bieder wordt gegund, gelden de Biedingen op de afzonderlijke Kavels van die combinatie.
  2.13 Veilingbedrijf Corstens beslist of Toewijzing plaatsvindt. In beginsel vindt Toewijzing plaats aan de Bieder die de hoogste Bieding uitbrengt en wel direct na sluiting van de Veiling. Veilingbedrijf Corstens is bevoegd toe te wijzen aan een ander dan degene die de hoogste Bieding heeft uitgebracht.
  2.14 De koopovereenkomst komt tot stand tussen Opdrachtgever en Koper. Het moment van Toewijzing is het moment waarop deze koopovereenkomst tot stand komt en waarop Koper de Koopsom verschuldigd is.

   

  Artikel 3: Vergoeding en betaling

  3.1 Na Toewijzing wordt door Veilingbedrijf Corstens aan de Koper een (digitale) factuur toegezonden ter hoogte van de Koopsom. Koper is aan Veilingbedrijf Corstens de Koopsom verschuldigd; Veilingbedrijf Corstens zal het aan Opdrachtgever toekomende deel van de Koopsom aan hem afdragen.
  3.2 Koper dient de Koopsom uiterlijk bij Afname aan Veilingbedrijf Corstens te hebben betaald op de door Veilingbedrijf Corstens aangegeven wijze en in de door Veilingbedrijf Corstens aangegeven valuta, bij gebreke waarvan verzuim zonder nadere ingebrekestelling intreedt, behoudens in het geval van Consumentenkoop. In dat geval treedt verzuim in na een deugdelijke ingebrekestelling.
  3.3 Betaling vindt plaats zonder korting of verrekening. In het geval van Consumentenkoop behoudt Koper –voor zover de wet hem deze bevoegdheid toekent– de bevoegdheid een (eventuele) tegenvordering te verrekenen.
  3.4. Indien na aanmaning door Veilingbedrijf Corstens betaling alsnog uitblijft, heeft Veilingsbedrijf Corstens het recht om buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen, conform de Wet Incasso Kosten (W.I.K.).
  3.4 Veilingbedrijf Corstens is gerechtigd om van Koper bij of na Toewijzing van de Kavel(s) direct gehele of gedeeltelijke betaling van de Koopsom te vorderen en/of te vorderen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van de verplichtingen van Koper.

   

  Artikel 4: Afname

  4.1 Koper is verplicht de aan hem toegewezen Kavel(s) af te nemen op de door Veilingbedrijf Corstens vastgestelde tijd en plaats onder overlegging van de toegezonden factuur of factuurnummer en na overlegging van bewijs van betaling van de aan de Koper toegezonden factuur als bedoeld in artikel 3.1. Op eerste verzoek van Veilingbedrijf Corstens dient Koper zich bij Afname te legitimeren. Ingeval van Afname door een externe transporteur geldt dat deze aan Veilingbedrijf Corstens dient te overleggen (i) de factuur, (ii) bewijs van betaling van de Koopsom en (iii) een door Koper ondertekende schriftelijke verklaring van Koper waaruit blijkt dat Afname geschied door de externe transporteur.
  4.2 De levering van de Kavel(s) door Opdrachtgever aan Koper wordt geacht plaats te vinden door Afname, ook in geval van Consumentenkoop. Afname kan eerst plaatsvinden nadat de volledige Koopsom en het eventueel overige verschuldigde door Koper is voldaan.
  4.3 Koper is verplicht informatie te verstrekken of instructies van Veilingbedrijf Corstens te volgen die (naar het oordeel van Veilingbedrijf Corstens) noodzakelijk zijn voor Afname, bij gebreke waarvan Veilingbedrijf Corstens gerechtigd is de Kavel(s) voor rekening en risico van Koper op te slaan, onverminderd de overige rechten van Veilingbedrijf Corstens.
  4.4 Koper is verantwoordelijk voor de Afname. Veilingbedrijf Corstens is jegens Koper niet gehouden tot assistentie bij of bemiddeling in de Afname. Koper dient zelf zorg te dragen voor alle voor de Afname benodigde verpakkingsmaterialen, transportmiddelen, gereedschappen, etc. Eventuele aanwezige vorkheftrucks of andere transportmiddelen en/of gereedschappen mogen door Koper slechts na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Veilingbedrijf Corstens worden gebruikt, alsdan voor eigen rekening en risico van Koper. Indien voor Afname het noodzakelijk is de Kavel(s) te demonteren, dient Koper daar, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg voor te dragen. Koper is aansprakelijk voor alle bij of in het kader van de Afname van de Kavel(s) veroorzaakte (transport)schade en vrijwaart Veilingbedrijf Corstens – voor zover de wet niet dwingendrechtelijk een vrijwaring uitsluit – voor aanspraken van derden ter zake. Koper is op eerste verzoek van Veilingbedrijf Corstens gehouden voldoende zekerheid te stellen voor het geval in het kader van de Afname van de Kavel(s) schade wordt veroorzaakt. Over door Koper gestorte waarborgsommen wordt geen rente vergoed.
  4.5 De af te leveren Kavel dient aan de overeenkomst te beantwoorden. Koper koopt de Kavel evenwel voetstoots van Opdrachtgever en in de toestand waarin de Kavel zich op dat moment bevindt.

   

  Artikel 5: Verzuim

  5.1 Indien de toegewezen Kavel(s) niet binnen de daarvoor gestelde termijn door Koper zijn afgenomen en/of de Koper handelt in strijd met één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden, is Koper van rechtswege in verzuim. Veilingbedrijf Corstens is alsdan in elk geval gerechtigd de Kavel(s) opnieuw te veilen, dan wel de Kavel(s) aan een ander toe te wijzen, onverminderd de overige rechten van Veilingbedrijf Corstens.
  5.2 Koper is ook na zijn verzuim gehouden de Koopsom aan Veilingbedrijf Corstens te betalen. Indien Veilingbedrijf Corstens de Kavel(s) op de in het vorige lid beschreven wijze opnieuw veilt, is Koper gehouden de Koopsom te voldoen onder aftrek van het bedrag dat de uiteindelijke koper verschuldigd is aan Veilingbedrijf Corstens op grond van zijn Bieding. Voorts is Koper gehouden de door hem veroorzaakte schade aan Veilingbedrijf Corstens te vergoeden, in elk geval bestaande uit de kosten voor het houden van een tweede veiling, transportkosten, opslagkosten en administratiekosten.
  5.3 Na Afname van de Kavel(s) kan Koper geen rechten meer laten gelden jegens Veilingbedrijf Corstens.
  5.4 Indien Afname niet mogelijk is door niet aan Koper toe te rekenen omstandigheden gelegen buiten de invloedsfeer van Koper heeft Veilingbedrijf Corstens het recht de Kavel(s) opnieuw te veilen, dan wel de Kavel(s) aan een ander toe te wijzen. Veilingbedrijf Corstens is in dat geval jegens de Koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de betaalde Koopsom.

   

  Artikel 6: Aansprakelijkheid

  6.1 Veilingbedrijf Corstens is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken die voorafgaand, tijdens of na de Veiling is ontstaan of is veroorzaakt door de Veiling.
  6.2 Veilingbedrijf Corstens is vanaf het moment van Toewijzing van de Kavel(s) niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de Kavel(s) veroorzaakt, het verloren gaan van de Kavel(s) daaronder begrepen.
  6.3 Veilingbedrijf Corstens is niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken aan de Kavel(s) Bieder kan zich er niet op beroepen dat de Kavel(s) behept is of zijn met een last of beperking die er niet op had mogen rusten.
  6.4 Veilingbedrijf Corstens is niet aansprakelijk voor het niet voldoen van de Kavel(s) aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek.
  6.5 Veilingbedrijf Corstens is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan de Kavel(s).
  6.6 Veilingbedrijf Corstens is niet aansprakelijk voor in het kader van een Veiling veroorzaakte schade als gevolg van technische storingen, waaronder mede moet worden begrepen gebreken en/of storingen van hard- en/of software. Veilingbedrijf Corstens is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade indien Bieder als gevolg van een computerstoring niet in staat is een Bieding uit te brengen.
  6.7 Veilingbedrijf Corstens staat niet in voor een geslaagde eigendomsoverdracht. Evenmin garandeert Veilingbedrijf Corstens dat derden op de Kavel(s) geen rechten kunnen laten gelden. Veilingbedrijf Corstens aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid.
  6.8 Veilingbedrijf Corstens is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
  6.9 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Veilingbedrijf Corstens of haar leidinggevende ondergeschikten.
  6.10 Elk vorderingsrecht van Bieder jegens Veilingbedrijf Corstens vervalt na verloop van 12 maanden nadat de termijn als bedoeld in artikel 4.1 van de Voorwaarden is verstreken, tenzij Bieder binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.
  6.11 Voor zover Veilingbedrijf Corstens op enigerlei wijze aansprakelijk is voor schade, geldt dat zij is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering. Voor zover de verzekeraar niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende Kavel(s).
  6.12 De artikelen 6.1 tot en met 6.11 blijven buiten toepassing in het geval van Consumentenkoop.

   

  Artikel 7: Ontbindingsbevoegdheid bij Consumentenkoop

  7.1 In het geval van Consumentenkoop heeft Koper, alleen indien en voor zover de wet hem dit recht toekent, de bevoegdheid de op de Veiling gesloten koopovereenkomst met Opdrachtgever te ontbinden. Ontbinding dient te geschieden binnen 14 dagen na Afname ofwel (i) door terugzending aan Veilingbedrijf Corstens van de door Veilingbedrijf Corstens aan de Koper toegezonden modelverklaring, ofwel (ii) door een andere tot ontbinding strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen tot Veilingbedrijf Corstens waarvan de ontvangst door Veilingbedrijf Corstens dient te worden bevestigd.
  7.2 De Koper draagt de bewijslast van de juiste en tijdige uitoefening van het in artikel 7.1 bedoelde recht van ontbinding.
  7.3 Teruglevering van de gekochte Kavel(s) na ontbinding als bedoeld in artikel 7.1, inclusief de daarmee gemoeide (leverings)kosten, komt voor rekening en risico van de Koper. Eventuele wervings- en demontagekosten aan de zijde van Koper worden niet vergoed of gerestitueerd.
  7.4 Binnen 14 dagen na ontvangst door Veilingbedrijf Corstens van de door Koper terug geleverde Kavel(s) retourneert Veilingbedrijf Corstens de van de Koper ontvangen betaling. Veilingbedrijf Corstens hanteert dezelfde wijze van betalen als de Koper. Koper kan eerst nakoming van deze verplichting verlangen nadat Veilingbedrijf Corstens de gekochte Kavel(s) heeft terugontvangen.
  7.5 Koper is gehouden de terug te leveren Kavel(s) ongebruikt te laten en als goed huisvader te beheren en onder zich te houden. Koper is gehouden de Kavel(s) in de oorspronkelijke staat en in de oorspronkelijke verpakking terug te leveren met dien verstande dat Koper de verpakking mag openen en/of de Kavel(s) mag inspecteren teneinde de aard, de kenmerken en de werking van de Kavel(s) vast te stellen of te controleren.

   

  Artikel 8: Klachten

  8.1 Klachten van Bieder in verband met de diensten van Veilingbedrijf Corstens van welke aard dan ook, worden elektronisch ingediend bij Veilingbedrijf Corstens op het daarvoor bestemde e-mailadres.
  8.2 Veilingbedrijf Corstens spant zich ervoor in klachten op een passende manier op te lossen en verbindt zich ertoe in elk geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht daarop te reageren.

   

  Artikel 9: Geschillen

  9.1 Op elke overeenkomst tussen Veilingbedrijf Corstens en Bieder is Nederlands recht van toepassing.
  9.2 Elk geschil tussen Bieder en Veilingbedrijf Corstens zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Nijmegen. Veilingbedrijf Corstens blijft echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
  9.3. Alvorens het geschil aan de rechter voor te leggen, zullen partijen eerst hun geschil voorleggen aan een geregistreerde mediator en/of bemiddelaar.

   
  Algemene Voorwaarden Veilingbedrijf Corstens voor verkopers

  1. Definities

  - veilinghouder: Veilingbedrijf Corstens gevestigd te Nijmegen aan de Havikstraat 13.- veiling: iedere openbare verkoping van zaken, welke door of namens veilinghouder wordt gehouden op een door of namens veilinghouder aan te wijzen plaats en tijd
  - verkoper: degene die veilinghouder opdracht heeft gegeven tot het veilen van zaken
  - koper: degene aan wie een kavel of combinatie van kavels is toegewezen

  2. Toepasselijkheid

  a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door verkoper gedane aanbiedingen, door verkoper gegeven opdrachten en op alle met verkoper gesloten overeenkomsten.
  b) Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldend indien zij schriftelijk zijn geschied.

  3. Aanbod en aanvaarding

  a) De opdracht tot veilen kan aan veilinghouder zowel mondeling, schriftelijk door feitelijke overhandiging als door middel van een opdracht de zaak af te halen, worden vertrekt
  b) veilinghouder heeft te allen tijde het recht een overeenkomst met verkoper per onmiddellijk op te zeggen, zonder dat veilinghouder tot vergoeding van enige schade kan worden verplicht.

  4. Opdracht

  a) Veilinghouder is niet gehouden de zaken te taxeren en voor de minimummarktwaarde te verkopen. Verkoper dient voor een taxatie alsmede een verkoop tegen een minimumopbrengst afzonderlijk opdracht te geven.
  b) Indien op de eerste veiling de desbetreffende zaak niet verkocht is, is veilinghouder gerechtigd de zaak opnieuw te veilen, tenzij de opdracht tot veilen is ingetrokken.
  c) Alle opgegeven termijnen voor de oplevering gelden slechts als bij benadering opgegeven; zij zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken. Veilinghouder dient derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. De omvang van de aansprakelijkheid voor schade bij te late oplevering is – behoudens eigen opzet en eigen grove schuld – beperkt tot ten hoogste 10% van de opgelden van de verkochte zaken.

  5. Uitvoering opdracht

  a) Veilinghouder veilt de zaken naar eigen inzicht. Veilinghouder hanteert daarbij tegenover de kopers zijn eigen veilingvoorwaarden.
  b) Veilinghouder treedt op als gevolmachtigde van verkoper ter verkoop van de ingezonden zaken, waarbij veilinghouder de naam van verkoper niet zal noemen, tenzij verkoper hem daarom verzoekt of een koper daarom vraagt. Een eventuele last aan veilinghouder dient schriftelijk te worden gegeven.
  c) Ingeval de koper in gebreke mocht blijven de zaken te betalen, is de veilinghouder bij deze onherroepelijk gevolmachtigd de koopovereenkomst op eigen initiatief te ontbinden. Na de ontbinding is veilinghouder gerechtigd het zaak opnieuw te veilen. De daarmee gemoeid zijnde extra kosten komen voor rekening van de verkoper.
  d) Veilinghouder is bevoegd, zonder voorafgaande mededeling aan verkoper, alle verpakkingen en sluitingen te openen en die maatregelen te nemen, welke hem in verband met het behoud der zaak nuttig voorkomen, voorts om de zaken die bewerkingen te doen ondergaan, welke het resultaat der veiling gunstig zouden kunnen beïnvloeden. De in verband met ontsluiting, behoud of bewerking gemaakt kosten zijn voor rekening van de verkoper.
  e) Veilinghouder is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gerechtigd zelfs kavels aan de voor opdrachtgever te houden veiling toe te voegen
  f) Veilinghouder is, tenzij anders is overeengekomen, gerechtigd entree te heffen op de kijkdagen die voor de veiling worden gehouden, alsmede op de veiling zelf.
  g) Veilinghouder regelt het vereiste openbaar ambtelijk toezicht.

  6. Afvalstoffen, veiligheid verkoopruimte, toestand van de ter verkopen zaken

  a) Ingeval de veiling plaatsvindt in de ruimte van opdrachtgever dient opdrachtgever er voor zorg te dragen dat zich in de ruimte waar de veiling gehouden wordt geen afval of gevaarlijke stoffen voor mens en/of milieu bevinden.
  b) Opdrachtgever vrijwaart veilinghouder voor eventuele aanspraken voortvloeiende uit de aanwezigheid van onder a) bedoelde stoffen.
  c) Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de te verkopen zaken in een dergelijke toestand verkeren dat zij zonder problemen getransporteerd kunnen worden en dat zij geen schade kunnen veroorzaken.

  7. Risico zaken

  a) Het risico voor de zaken berust bij verkoper tot het moment dat een verkochte zaak geleverd is. Vanaf het moment van de levering gaat het risico over op de koper. Het risico voor de zaak berust nimmer bij veilinghouder. Verkoper dient zelf voor een afdoende verzekering te zorgen.
  b) Veilinghouder is gehouden alle redelijke maatregelen te nemen die het risico van verlies, diefstal en beschadiging zoveel mogelijk verminderen.

  8. Termijn veiling

  a) De termijnen waarbinnen een veiling gehouden wordt gelden slechts als bij de benadering opgegeven; zij zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken. Indien veilinghouder niet binnen de overeengekomen termijn een veiling heeft gehouden, dient veilinghouder eerst in gebreke te worden gesteld alvorens verkoper die overeenkomst kan opzeggen, zonder de boete van artikel 8 lid d) te verbeuren.
  b) Veilinghouder stelt alles in het werk om de opgegeven termijnen na te komen.
  c) Veilinghouder aanvaardt – behoudens eigen opzet en grove eigen schuld – geen aansprakelijkheid voor overschrijding van termijnen.

  9. Provisie, kosten en vergoedingen

  a) De verkoopprovisie bedraagt – tenzij anders overeengekomen – voor alle huishoudelijke artikelen 20% van de opbrengt en voor andersoortige zaken 15%. De provisie is exclusief B.T.W.
  b) Kosten voor transport, eventuele belastingen en andere van overheidswege opgelegde kosten zijn steeds voor rekening van de verkopers. Voor transporten van zaken verricht door personeel van veilinghouder of een daartoe door veilinghouder aangenomen transporteur, zal een vergoeding in zijn rekening worden gebracht.
  c) Veilingbedrijf kan kosten in rekening brengen voor bewaring, opslag en verzekering van de ter veiling overgedragen zaken, welke onder veilinghouders berusting zijn gebleven of gelaten ook nadat de veiling heeft plaats gevonden.
  d) Veilinghouder is gerechtigd voor veilinghouder ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet voorzienbare overige kosten van extern te betrekken zaken en diensten een opdrachtgever door te berekenen.
  e) Indien verkoper een opdracht tot veilen intrekt vóórdat de veiling heeft plaatsgevonden, dan verbeurt hij aan de veilinghouder een boete overeenkomende met 25% van de geschatte opbrengst van de zaak vermeerderd met eventuele taxatiekosten. Ingeval van een geschil over de waarde van de zaak, wordt deze getaxeerd door een door veilinghouder aan te wijzen deskundige.
  f) Indien opdrachtgever zaken aan de veiling onttrekt is opdrachtgever een bedrag ter hoogte van 25% van de geschatte opbrengst van de zaak aan veilinghouder verschuldigd. Ingeval van een geschil over de waarde van de zaak, wordt deze getaxeerd door een door veilinghouder aan te wijzen deskundige.
  g) Ingeval de gestelde prijs bij verkoop van een zaak tegen een limiet niet wordt bereikt, is de verkoper ophoudkosten, vijf procent van het gelimiteerde bedrag tenzij anders overeengekomen, verschuldigd.

  10. Afrekening en betaling

  a) Veilinghouder is gerechtigd om voorschotten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
  b) De koopprijs wordt door de kopers aan veilinghouder voldaan. Overdracht van de koopprijs zal, na aftrek van de kosten zal binnen dertig dagen na ontvangst van de koopprijs plaatsvinden.
  c) Indien verkoper na aftrek van de baten nog kosten dient te betalen, dan dient dit te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum.
  d) Indien verkoper niet tijdig betaalt dan komen, naast de wettelijke rente, buitenrechtelijke kosten met betrekking tot de invordering van het door verkoper verschuldigde voor rekening van de verkoper. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij gefixeerd op
  15% over de eerste € 6.500,-
  10% over het meerdere tot € 13.000,-
  8% over het meerdere tot € 32.500,-
  5% over het meerdere tot € 130.000,-
  3% over het meerdere.
  en zullen minimaal € 250,- bedragen.

  11. Aansprakelijkheid

  11.1 Geldigheid

  Deze afdeling geldt onverminderd het omtrent aansprakelijkheid bepaalde in artikel 7.

  11.2 Aansprakelijkheid veilinghouder voor verlies of beschadiging zaken

  a) Veilinghouder aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor verlies of schade aan zaken, indien deze schade veroorzaakt wordt door een gebrek aan maatregelen ter voorkoming daarvan, welke maatregelen door veilinghouder redelijkerwijs genomen hadden moeten worden en welke maatregelen door de schuld van veilinghouder niet getroffen zijn.
  b) De schade die vergoedt wordt door veilinghouder zal nimmer meer bedragen dan de marktwaarde van de desbetreffende zaken. Ingeval van een geschil over de waarde van de zaak, wordt deze getaxeerd door een door veilinghouder aan te wijzen deskundige.

  11.3 Algemene beperkingen aansprakelijkheid veilinghouder

  a) Veilinghouder is uitsluitend aansprakelijk voor schade die direct verband houdt met eventuele tekortkomingen aan de zijde van veilinghouder.
  b) Veilinghouder beperkt zijn aansprakelijkheid – behoudens eigen opzet en grove schuld – tot een bedrag van maximaal de koopprijs.
  c) Veilinghouder is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld schade wegens gederfde winst.
  d) Veilinghouder is niet aansprakelijk voor het achteraf belast blijken te zijn van zaken zonder medeweten van de veilinghouder, het niet voldoen van de zaak aan het verwachtingspatroon van de koper en de mededelingen die de verkoper omtrent het zaak heeft gedaan.
  e) Veilinghouder is niet aansprakelijk voor schade, indien deze voortspruit uit een onjuiste voorstelling van zaken omtrent de waarde van het zaak, voor zover veilinghouder geen uitdrukkelijke opdracht tot taxatie heeft gekregen.

  11.4 Aansprakelijkheid veilinghouder voor wanbetaling en diefstal gelden

  Veilinghouder is niet aansprakelijk indien koper de koopsom niet voldoet. Tevens is veilinghouder niet aansprakelijk ingeval van diefstal van de ontvangen gelden.

  11.5 Aansprakelijkheid verkoper

  a) Verkoper is aansprakelijk voor alle schade die de ingezonden voorwerpen veroorzaken.
  b) Verkoper vrijwaart veilinghouder voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit het onvoldoende informeren van veilinghouder omtrent de toestand van de te verkopen zaken.
  c) Verkoper vrijwaart veilinghouder voor aanspraken uit hoofde van het niet verschaffen van de eigendom door verkoper aan koper.

  12. Eigendomsvoorbehoud

  Veilinghouder zal ten behoeve van verkoper slechts de eigendom van de zaken voorbehouden tot dat de koopprijs geheel voldaan is, indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen.

  13. Overmacht

  a) Indien een veiling tengevolge van tijdelijke overmacht geen doorgang kan vinden, is veilinghouder gerechtigd de zaken op een volgende veiling te verkopen.
  b) Indien tengevolge van blijvende overmacht geen veilingen plaats zullen vinden binnen een termijn van dertig dagen, is verkoper gerechtigd de veilingovereenkomst op te zeggen. Verkoper dient de reeds door veilinghouder gemaakte kosten te vergoeden.
  c) Als overmacht zullen onder andere gelden: ziekte van veilinghouder, oorlog, mobilisatie, ontlusten, overstroming, stagnatie in, respectievelijk stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand machinegebruik en andere ongevallen, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke zaken en diensten aan veilinghouder door derden.
  d) Ingeval van overmacht zal de veilinghouder daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht om de overeenkomst schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting om het reeds uitgevoerde deel van de order van veilinghouder af te nemen en te betalen.

  14. Ontbinding

  a) Ieder der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend, het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden:
  - Wanneer aan de wederpartij voorlopige of definitieve surséance van de betaling is verleend dan wel de wederpartij in staat faillissement is verklaard;
  - Wanneer de wederpartij enig overige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt welke van zo ernstige aard is, dat van de wederpartij voorzetting der overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd en de verzakende partij, na deswege bij aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft deze verplichting na te komen, respectievelijk geëigende stappen te ondernemen om dit te corrigeren.
  - Wanneer er sprake is van een situatie van blijvende overmacht aan de zijde van de wederpartij.
  b) De wederpartij is niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden in geval van tijdelijke overmacht.
  c) Ontbinding van de overeenkomst geschiedt bij aangetekende brief aan de andere partij.

  15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  a) Op alle overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan, is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.
  b) Bij geschillen is bij de rechtbank gelegen in het arrondissement van de veilinghouder bevoegd.

   

  Kantooradres

  Veilingbedrijf Corstens
  Havikstraat 13
  6541PL Nijmegen

  KvK 10033020

  mobielnummer 06-53935918
  telefoonnummer 024-3732653
  e-mail info@veilingbedrijfcorstens.nl